قوز ته ر

» «رحمت به کفن دزد اولی. Examples translated by humans: سەننەت, قیتکەبڕین, خەتەنەکردن, سونەت کردن, خەتەنەدەکات, سونەت دەکات

2023-02-04
    الوان جميله
  1. October 2, 2017 ·
  2. ۹۰متری ۲ خوابه در ده ونک
  3. قوز به رووتی: 2